Algemene voorwaarden cursussen

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met ‘Bor Borren Permacultuur’ afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om de algemene voorwaarden goed door te lezen. Door uw aanmelding geeft u aan akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden.

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
  1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door een klant c.q. deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Bor Borren.
 2. Inschrijvingen
  2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
  2.2 Bor Borren behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
  2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via email die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
  2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 15 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te reserveren.
  2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de wachtlijst. Vermeld daarbij uw volledige naam, adres en telefoonnummer. Mocht er een plek vrijkomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
  2.6 Door uw inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 3. Afmelden door de deelnemer
  3.1 Afmelden dient via email te gebeuren.
  3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus worden er € 15,- aan administratiekosten ingehouden.
  3.3 Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij een annulering 14 dagen vóór aanvang van de startdatum (of korter van tevoren) worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor het niet verschijnen tijdens de workshop. Afwezigheid vrijwaart u niet van uw betalingsverplichting.
  3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u wel zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld wel van tevoren wie er komt (naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
  3.5 Mocht u zich afmelden vanwege ziekte, dan wordt er geen geld teruggeboekt. U krijgt dan wel de mogelijkheid om uw workshop – uiteraard in overleg met Bor Borren – te verplaatsen naar een andere datum.
 4. Annulering/verplaatsing door Bor Borren
  4.1 Bor Borren is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
  4.2 Bor Borren is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de data van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via email. De cursist heeft de mogelijkheid om in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen of te annuleren.
  4.3 Bor Borren is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
  4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 7 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop geen doorgang vinden.
 5. Betaling
  5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Bor Borren.
  5.2 Bij niet stipte nakoming van eventueel overeengekomen deeltermijnen van betaling komt de overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen, en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. De gehele vordering is dan opeisbaar.
  5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.
 6. Klachten 
  6.1 Heeft u een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met Bor Borren. We zullen ons best doen om het probleem in onderling overleg op te lossen.
  6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 Bor Borren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
 8. Geheimhouding
  8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentaties zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) workshop- of cursusmateriaal is wel toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Bor Borren toekomen, op enige wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
  8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen, waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter mogen begrijpen.
 9. Overige
  9.1 Bor Borren heeft het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
  9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
  9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt vóór of tijdens een workshop of cursus, hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop. Een dergelijke situatie ontziet de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting. Wij zijn eveneens gerechtigd om dezelfde persoon te weigeren voor toekomstige workshops of lessen.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Bor Borren.

Onze privacy policy vindt u hier.